ENGELLİ DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
 
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ
(Kabulü:24.06.2015 tarih ve 7 sayılı Senato Kararı)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1-(1)-Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören engelli
öğrencilerin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli önlemleri almak ve bu yönde
düzenlemeler yapmak üzere Birimin yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1)-Bu yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
bünyesinde oluşturulan Birimin çalışmalarını ve engelli öğrenciye verilecek hizmetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1)-Bu yönerge; 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak
hazırlanan, 14.Ağustos.2010 gün ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim
Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre
hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Biriminin Yapılanması ve Görevleri
Birimin Yapılanması
MADDE 4-(1)-Bu Birim, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör
Yardımcısının başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel
eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile
ilgili daire başkanlıkları fakülte, yüksekokul ve enstitülerin görevlendireceği yönetici ve akademik
kişilerden seçilmiş temsilcilerinden oluşur.
Birimin Görevleri
MADDE 5- (1)-Üniversitemiz engelli öğrenci biriminin görevleri şunlardır.
a) Üniversite programlarına kaydı yapılan Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada
eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit
etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan
kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer
birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
 
b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek
biçimde öğretim programlarını düzenlemek için Engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının
uygunlaştırılması, Engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması,
Engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında
çalışmalar yapmak,
c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde
bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken
düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere
danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
ç) Engellik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek,
seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını
belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,
e) Üniversitemiz engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun
taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan Engelli
öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine
de imkân veren bir WEB sitesi oluşturmak,
f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde
çalışmalarda bulunmak,
ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat
eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; Engelli
öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin
doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri
yapmak,
h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar
hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların Engelli öğrencilere ulaştırılmasını
sağlayacak tedbirler almak,
ı) Üniversitemiz programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için
ulaşılabilir olmasını sağlamak.
j) Her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren bir raporu Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Rektörlüğe sunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 6–(1)-Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. (Kabul Tarihi18.12.2013/Sayısı 13/5)
Yürütme
MADDE 7- (1)-Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.